بررسی تطبیقی دیدگاه های هرمنوتیکی شلایرماخر و علمای علم اصول(دارای تاییده چاپ در فصلنامه علمی و پژوهشی فلسفه دین- به صورت مشترک با دکتر مهدی ذاکری)
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی