نقد و بررسی دیدگاه عدمی انگارانه شرور (به صورت مشترک با دکتر محمد محمدرضایی)
39 بازدید
محل نشر: فصلنامه فلسفه دین، دوره 11، شماره 2، تابستان 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی